TNG
Uppförandekod TNG

Vår uppförandekod

För en hållbar framtid

TNG ska alltid se bortom fördomar och bidra till en hållbar arbetsmarknad och framtid. Här publicerar vi därför hela vår uppförandekod för att visa hur vi arbetar. 

TNG skall verka som en ansvarstagande aktör och därmed bidra till att skapa en hållbar framtid med utgångspunkt i ett agerande baserat på etiskt, miljö och socialt ansvarstagande.

Syftet med uppförandekoden är att kvalitetssäkra, följa upp och ständigt förbättra levererade tjänster utifrån etiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Därtill vill vi åskådliggöra vårt arbetssätt samt säkerställa att vårt arbete sker inom ramarna för gällande lagar, förordningar och branschpraxis.

Ansvar och uppföljning

Koden gäller alla: anställda, företagsledning, styrelse samt medarbetare på företagets dotterbolag, samt övriga som utför tjänster för TNGs räkning. Alla chefer ska se till att det finns lämpliga rutiner och processer inom respektive chefs ansvarsområde för att säkerställa en korrekt hantering i enlighet med denna uppförandekod. Chefer ansvarar också för att eventuella avvikelser rapporteras.

Alla ansvarar för att läsa, förstå och följa koden samt följa gällande lagstiftning. Alla ansvarar för att göra det rätta för alla intressenter och be om råd om osäkerhet råder. Alla anställda har även en skyldighet att rapportera brott eller misstänkta brott mot koden eller allmän lagstiftning. Repressalier för att ha lämnat in en rapport i god tro toleras inte och man kan därför som anställd känna sig trygg i att inte bli bestraffad. ”God tro” betyder att en anställd har lämnat in information som den anser är sann.

Rapporter gällande brott eller misstanke om brott lämnas till din kontaktperson, din närmsta chef eller TNG:s HR-chef. Vi erbjuder även en kanal för anonym rapportering som tillhandahålls av en extern part, WhistleB för att säkerställa din anonymitet.

Övergripande ansvar för efterlevnad och uppföljning av denna uppförandekod åligger TNGs VD och ledningsgrupp.

Företaget ska genom information och utbildning möjliggöra för alla medarbetare att känna till innehållet i uppförandekoden, samt i övriga policyer och instruktioner.

Vid rapporterad avvikelse fattar ledningsgrupp beslut om revidering krävs och omvandling sker till krav på åtgärder och genomförande i TNGs tillvägagångssätt, policys, instruktioners eller processers utformning.

Vi vill göra dig uppmärksam att överträdelse av uppförandekod kan föranleda påföljder.

Branschpraxis

TNG är ett auktoriserat företag och tillämpar Kompetensföretagens allmänna leveransvillkor för bemannings- och rekryteringstjänster, vilka gör det tydligt om vilka ansvarsförhållanden som åligger leverantör och/eller kund. TNG har utifrån dessa villkor företagsförsäkringar som skyddar våra anställda och täcker hela vårt ansvar som leverantör.

Lagstiftning

TNG ska följa nationell (Svensk) lagstiftning och förordningar.

TNG stödjer och respekterar internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter TNG skall inte göra affärer med företag som bryter mot ILO:s deklaration om grundläggande principer för företag och mänskliga rättigheter, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s Barnrättsprinciper.

Miljö

TNg miljödiplomerade enligt svensk miljöbas

TNG har ett miljöledningssystem och skall i enighet med gällande miljöpolicy i beslut som tas och handlingar som utförs visa miljöhänsyn. Genom mätbara mål skall TNG skapa förutsättningar för en kultur av ständiga förbättringar, vilket bidrar till minskad miljöpåverkan. Miljöarbetet skall kännetecknas av miljöomsorg och helhetssyn. Varje medarbetare uppmuntras att inkomma med förbättringsförslag som kan påverka miljön positivt. TNG är certifierade enligt Svensk Miljöbas.

Förhållningssätt till TNGs intressentgrupper

TNGs primära intressentgrupper består av kunder, personal och kandidater. Nedan beskrivs utgångspunkterna i TNGs agerande mot respektive grupp.

Kunder

 • TNG arbetar med fördomsfri rekrytering och kommer därför inte att medverka till kravprofiler, annonser, urval som kan vara diskriminerande.
 • TNG agerar på ett sådant sätt att branschens anseende inte skadas. TNG är ett auktoriserat bemanningsföretag.
 • TNG följer rekommendationer som är branschstandarder.
 • TNG bedriver verksamhet med iakttagande av god affärssed.
 • TNG accepterar inte mutor, bestickning eller andra otillbörliga förmåner för att behålla en kund, säkra en affär eller för att påverka myndighetsbeslut eller agerande.

Personal

 • TNG skall ha korrekt bokföring och medverkar inte aktivt eller medvetet till skatte- och/eller miljöbrott.
 • TNG ansvarar för att all personal har arbetstider och övriga anställningsvillkor enligt gällande kollektivavtal samt en fungerande arbetsmiljö enligt lagstadgade krav.
 • TNG ska garantera rättvisa, solidariska anställningsvillkor och möjligheter för alla personer utan urskiljning eller diskriminering.
 • TNG tolererar inte hot eller utförande av kränkande gärningar såsom; fysiska, psykiska, sexuella eller verbala trakasserier.
 • TNG accepterar inte användning eller efterverkningar av droger och alkohol i arbetet.
 • TNG respekterar organisationsfrihet och medarbetarnas rätt att bilda och gå med i de fackföreningar de själva önskar. TNG har och ska alltid ha skyddsombud.
 • TNG accepterar inte någon form av barnarbete eller ofrivilligt arbete i sin verksamhet. Minimiåldern för att bli anställd på TNG är 18 år (gäller för våra konsulter där vi inte har arbetsledaransvaret, för övrigt gäller gällande lagstiftning).
 • Ingen form av tvångsarbete får ske på TNG.
 • TNGs anställda ska inte låta personliga eller familjerelaterade ekonomiska intressen komma i konflikt med TNGs och eller TNGs kunders intressen, exempel kan vara anställning av anhörig, sidouppdrag som riskerar att direkt eller indirekt strida mot TNGs eller TNGs kunders intresse. I de fall intressekonflikter kan uppstå så ska närmsta chef informeras omgående.
 • Alla anställda har en skyldighet att i alla avseende följa de lagar, förordningar och myndighetskrav som finns kring användningen och utveckling av företagets IT, se bifogad IT-säkerhetspolicy

Kandidater

TNGs urvalsarbete skall ske utan urskiljning, ingen form av direkt eller indirekt- diskriminering på grund av ålder, könsidentitet, uttryck, etnicitet, hudfärg, nationalitet, religion, kön, funktionshinder eller sexuell läggning får förekomma.

TNG hanterar alla ansökningshandlingar samt information från personlighetsformulär gällande arbetsrelaterade beteenden och färdighetstestning enligt GDPR.