TNG
Vad är fördomsfri rekrytering? Hur kan du som arbetsgivare rekrytera mer fördomsfritt? TNG är specialister på fördomsfri och datadriven rekrytering och guidar dig hela vägen!

Fördomsfri rekrytering: Hållbart för företag och människor.

TNG:s fördomsfria och datadrivna rekryterings­metodik levererar. På riktigt.

Vår fördomsfria och datadrivna rekryteringsmetodik™ mäter opartiskt kompetens, potential och framtida arbetsprestation. Oavsett bransch eller yrkesområde gör vi det komplicerade enkelt och hittar rätt kandidater, utan påverkan från förutfattade meningar eller magkänsla. Hållbar rekrytering som gör att vi levererar rätt medarbetare som bidrar till mångfald, innovation och lönsamhet på ditt företag. Dessutom gör vi det snabbt och kostnadseffektivt.

TNG:s framgång inom fördomsfri kompetensbaserad rekrytering bygger på tjugo års utvecklingsarbete, praktisk erfarenhet och löpande forskning. Det gör att vi kan erbjuda en modern helhetslösning inom fördomsfri rekrytering där vi sköter allt från datadrivna opartiska kompetensurval, arbetspsykologiska tester och anonymiserade ansökningar till inkluderande talent marketing, kandidatåterkoppling och kvalitetssäkring.

Vad är datadriven fördomsfri rekrytering?

Datadriven fördomsfri rekrytering handlar i grunden om att fokusera på jobbsökares kompetens och inneboende potential. I stället för att stirra sig blind på yttre faktorer – som ålder, kön, utseende eller etnicitet. Varför? För att dessa saker helt enkelt inte har något samband med hur bra en person kommer att prestera på en arbetsplats. Därför behöver den som rekryterar gör allt i sin makt för att inte påverkas av medvetna och omedvetna fördomar, subjektiva tolkningar och ”magkänsla”. Kort sagt: uppriktigt rekrytera på kompetens – och inget annat.

Vinningen ligger både hos arbetsgivaren, som får den bästa tillgängliga medarbetaren, och för kandidaten som blir rättvist bemött i sitt jobbsökande. Det kan låta som en självklarhet. Men i praktiken är det ofta lättare sagt än gjort. Stressade chefer, dåliga rekryteringssystem, mänskliga brister och bekvämlighet är några av anledningarna till att det inte alltid blir rätt i en ”traditionell rekrytering”.

Och TNG får vi det bekräftat varje dag att fördomsfri rekrytering verkligen fungerar. Och ger resultat. Gång på gång ser vi nämligen hur våra tillsättningar bidrar till bättre affärer, mångfald, högre innovationstakt samt färre felrekryteringar hos våra kunder. Dessutom bidrar rekryteringsmetoden till ett mer hållbart samhälle, då vi genom att rekrytera fördomsfritt bättre kan ta vara på all den kompetens som redan finns på arbetsmarknaden.

Hjälp att hitta personal? Kontakta oss!

Vilka fördelar finns det med fördomsfri rekrytering? Snabbare och bättre rekryteringar, ökad mångfald och bättre kandidatupplevelse är bara några av dem.

5 fördelar med fördomsfri rekrytering

 

1. Missar inte talanger eller specialisterna

Först och främst: Fördomsfri rekrytering är en riktigt bra metod för att rekrytera rätt medarbetare och hitta oväntade talanger och specialister till ett ledigt jobb. Eftersom fördomar tenderar att krångla till våra beslut rejält.

2. Hittar viktig kompetens, skills och potential

Genom att skala bort information som leder oss på avvägar och lyfta fram fakta och information som guidar rätt så tenderar vi även att ta mer välgrundade beslut. Beslut som leder fram till de allra bästa kandidaterna. Om än inte alltid de mest väntade. Vad vi – och fördomsfri rekrytering – gör i praktiken är att fokusera på det som spelar roll. Det vill säga: kompetens, skills och potential.

3. Snabbare rekryteringar

Eftersom besluten i en fördomsfri rekrytering tas på fakta och data; uppmätta beteenden, fastslagen kunskap och dokumenterad begåvning – och inte subjektiva inspel som magkänsla – så går det också fortare att fatta beslut. Alltså: med rätt valda metoder och datadrivna underlag för bedömningen blir rekrytering både enklare och snabbare. Samtidigt som det blir lättare att lära sig av tidigare rekryteringars misstag och framgångar.

4. Mångfald – och större affärsvinster

När beslut inte längre fattas på känsla, när rekryteringsprocessen fokuserar på kompetens och sökande med olika bakgrunder inkluderas i urvalet, så blir resultatet ofta ett bredare och mer diversifierat urval av kandidater. Du får helt enkelt ”mångfald på köpet”. Utan kvotering och speciallösningar. Hållbar rekrytering helt enkelt.

Och forskningen talar sitt tydliga språk: företag tjänar på att rekrytera fördomsfritt samt satsa på mångfald och inkludering.

5. Bättre kandidatupplevelse

Vad som framför allt utmärker fördomsfri rekrytering ur kandidatens perspektiv, är rättvisa. Att bli sedd och värderad för sin kompetens baserat på fakta. Där du får jobbet helt enkelt för att det är du som – av alla sökande – bäst uppfyller tjänstens krav med potential att göra ett riktigt bra jobb. Där du kan trivas och utvecklas. Och inte för att du skrev snyggast CV, har gått på en fin skola, är si eller så många år gammal eller har ”rätt” efternamn.

Visste du dessutom att TNG:s senaste kandidatundersökning visar att 92 procent av jobbsökare gärna söker jobb där deras och alla andras ansökningar hanteras fördomsfritt?

TNG myntade begreppet fördomsfri rekrytering 2004, och har sedan dess fortsatt att utveckla vår rekryteringsmetodik med utgångspunkt i den senaste forskningen.

Två decennier av fördomsfri rekrytering

Redan när TNG grundades 2004 ville vi hjälpa jobbsökare som felaktigt valdes bort på arbetsmarknaden. Inledningsvis fokuserade vi främst på de som råkade ut för åldersdiskriminering. För att lyckas förstod vi snabbt att vi inte kunna fortsätta rekrytera så som vi alltid gjort i Sverige. Därför vände vi oss till fakta, data och vetenskapliga studier för att hitta de metoder som bäst identifierar vem som har rätt kompetens och potential att göra ett bra jobb. Samtidigt som vi genomförde utbildningsinsatser för alla anställda.

En tydlig vision växte fram: Genom att se bortom fördomar bidrar vi till en hållbar arbetsmarknad. Och vi myntade uttrycket fördomsfri rekrytering. Resan hit och fram till idag har inte varit enkel. Det är snart tjugo år av utvecklingsarbete, lusläsande av forskning och sökande efter rätt verktyg. En resa som inte minst ställt krav på ett genuint engagemang, och en drivkraft att vilja förändra.

I praktiken handlar fördomsfri rekrytering om att minimera alla moment i rekryteringsprocessen som skulle kunna innebära att subjektiva åsikter påverkar urvalet av kandidater.

Fördomsfri rekrytering i praktiken

I praktiken handlar fördomsfri rekrytering om att minimera alla moment i rekryteringsprocessen som skulle kunna innebära att subjektiva åsikter påverkar urvalet och bedömning av kandidater. Samt hitta strukturerade, vetenskapliga och pålitliga metoder för urval.

Konkret innebär det att vi på TNG alltid arbetar kompetensbaserat, fördomsfritt och strukturerat. Vi gör det hela vägen från opartiska kompetensurval, arbetspsykologiska tester, fördomsfri AI-screening och anonymiserade ansökningar. Till inkluderande talent marketing, transparent kandidatåterkoppling och kvalitetssäkring.

Men vi är långt ifrån klara. För att fortsätta utveckla oss själva och vårt erbjudande bevakar vi ständigt trender inom området, tar fram egna digitala verktyg samt investerar löpande i nya innovationer, dataanalys och HR-tech.

Rekrytera fördomsfritt och datadrivet - TNG hjälper dig i hela Sverige!

Rekrytera fördomsfritt – vi hjälper dig!

Som kund till oss på TNG får du en trygg och hållbar samarbetspartner med rätt digitala verktyg och HR-tech, specialistutbildade rekryterare, samt en skräddarsydd fördomsfri och datadriven rekryteringsmetodik som fungerar lika bra vid rekrytering som konsulttillsättningar.

Vi har fysiska kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro och Kopparberg. Samtidigt gör våra digitala lösningar och verktyg att vi är geografiskt obundna och kan hantera uppdrag i hela landet. Och givetvis håller vi en nära och tät dialog med både kunder som kandidater, oavsett var de befinner sig.

Kunder vi jobbar med just nu

TNG:s fördomsfria och datadrivna rekrytering – steg för steg

 1. Kompetensanalys
  Tillsammans gör vi en kompetensanalys och tar fram en kravprofil som fastställer vad som krävs för att lyckas i rollen. Här utmanar vi dig och dina förutfattade meningar kring vilken kompetens ni faktiskt behöver. Kompetensanalysen ligger sedan till grund för resten av processen.
 2. Attraktion och talent access
  Vår inkluderande och riktade talent marketing attraherar fler kandidater och stärker ert employer brand. Vi adderar på det vårt Talent Network där vi har utförlig data om varje medlem i nätverket. Vid behov använder vi vår egenutvecklade datadrivna searchprocess.
 3. Datadrivet första urval
  Innan vi läser CV i våra rekryteringsprocesser får alla sökande anonymt genomföra ett antal utvalda vetenskapliga personlighets-, begåvnings- och färdighetstester. I de fall kund vill använder vi också en fördomsfri AI-screening. Även telefonintervjuer ingår.
 4. Personliga djupintervjuer
  Nästa steg i urvalet är kompetensbaserade strukturerade intervjuer där vi ställer situationsanpassade frågor. I syfte att ta reda på om kandidatens kompetens matchar kravprofilen
 5. Faktabaserad presentation av slutkandidater
  Avslutningsvis får du faktabaserade och sammanvägda objektiva kompetensbedömningar av slutkandidaterna. De kan även presenteras anonymt om du önskar. Därefter får du träffa slutkandidaterna – på kontoret eller via videointervjuer.
 6. Slutlig kvalitetskoll
  Som en sista kvalitativ faktacheck gör vi en GDPR-säkrad bakgrundskontroll samt digital och jämförbar referenstagning, så att du ska känna dig trygg innan du fattar ett anställningsbeslut.
Kan man vara fördomsfri vid rekrytering? Det korta svaret är: nej.

Kan man vara fördomsfri?

Det korta svaret är: nej. Fördomsfri rekrytering handlar inte om att man ska låtsas vara fördomsfri som människa eller rekryteringsföretag. Eller att visa upp en vacker fasad. Tvärtom. Insikten att vi alla har fördomar är en av grundstenarna i fördomsfri rekrytering. För oss på TNG handlar det därför om att dels kunna, dels våga se bortom det uppenbara. Att tillåta sig bli utmanad och ifrågasätta invanda mönster och metoder. Och att använda strukturerade metoder och verktyg som gör att vi kan bedöma kandidater så objektivt som det är möjligt.

Ett av de största problemen med fördomar är att vi i regel inte är medvetna om dem. Särskilt inte våra egna. Uttrycket bias blind spots beskriver just detta fenomen: att vi ofta har lätt att se hur subjektiva värderingar färgar andra människors omdöme. Men har svårare att se det hos oss själva. Det handlar inte enbart om diskrimineringsgrundande orsaker. Utan att vi alla bär på olika ryggsäckar där vi lätt bedömer människor i allmänhet, och jobbsökare specifikt, utifrån våra egna referensramar.

Men ett rekryteringsbeslut grundat på subjektiv tolkning kan bli en kostsam affär. Och dessutom bryta mot lagen. Med andra ord har du mycket att vinna på att rekrytera så fördomsfritt som det bara går. Genom att ta hjälp av rätt metoder, digitala lösningar och HR-tech.

Med moderna verktyg kan vi dels bli påminda om rätt arbetssätt, dels säkerställa att vi genomför kompetensbaserade urval som inte väljer bort människor på fel grunder. En objektiv rekryteringsprocess utan personliga värderingar, från första kompetensanalys till referenser och bakgrundskontroll. Där kompetensdata står i fokus i varje steg och bedöms likvärdigt.

– Åsa Edman Källströmer, VD TNG

Vi hjälper dig med personal inom

Framgångsberättelse mellan Impecta fröhandel och TNG

Fördomsfri rekrytering är viktigt och ett bra sätt att rekrytera på. Jag kan inte se något tillfälle eller verksamhet där det inte skulle fungera.

Impecta Fröhandel

Veronica Gårdestig, VD

Läs fler success stories

Kontakta TNG - ditt rekryteringsföretag som rekryterar och hyr personal fördomsfritt och datadrivet

Hur kan vi hjälpa dig?

Vill du veta mer om hur TNG kan hjälpa just din organisation att rekrytera och hyra in personal med fokus på fakta, kompetens och potential? Lämna dina uppgifter i formuläret så blir du strax uppringd!

Rekommenderat för dig

Visa alla

Nyhetsbrev om fördomsfri rekrytering från TNGInsights och trender inom fördomsfri rekrytering – direkt till din mail

Vill du hålla dig uppdaterad med de senaste trenderna inom fördomsfri rekrytering, mångfald och inkludering? Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få nyheter, insights och inspiration direkt till din inkorg. Kostnadsfritt varje månad.

Prenumerera på nyhetsbrevet