TNG
TNG och hållbarhet: På TNG genomströmmar arbetet med hållbarhet i allt vi gör

TNG och hållbarhet

Hållbarhet som ser bortom det uppenbara

TNG:s vision är att alltid se bortom fördomar och därmed bidra till en hållbar arbetsmarknad, nu och i framtiden. Vår vision och vårt tänk kring hållbarhet genomströmmar allt vi gör.

Vi försöker varje dag vara en ansvarstagande aktör som bidrar till att skapa en hållbar affär och framtid. Vi gör det med utgångspunkt i ett dagligt etiskt och socialt ansvarstagande, aktivt miljöarbete (miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas) och vårt CSR-engagemang. Vårt arbete med hållbarhet pågår löpande och är under ständig utveckling.

Så här arbetar vi hållbart

Hållbart företagande

TNG bidrar till att skapa ett hållbart företagande och en hållbar affär genom:

 • Vår fördomsfria kompetensbaserade rekryteringsprocess
 • Vår kunskap inom fördomsfri rekrytering
 • Att vara ett auktoriserat bemanning- och rekryteringsföretag
 • Att vara en trygg och ansvarsfull arbetsgivare
 • Att vi stödjer och respekterar internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter
 • Att motverka korruption och oegentligheter i verksamheten
 • Utöver våra aktiviteter ovan arbetar vi dessutom efter en uppförandekod (Code of Conduct) som alla våra medarbetare skriver på när de anställs. Här finns också riktlinjer för Whistleblowing där anställda kan rapportera om oegentligheter hos TNG.

Fördomsfria urval

Fördomsfri rekrytering och vår objektiva urvalsprocess, är en viktig del hur vi arbetar med hållbarhet. Det innebär att vi:

 • Rekryterar kompetensbaserat genom hela urvalsprocessen.
 • Inkluderar sökanden med olika bakgrund som kön, ålder, etnicitet, namn, utbildning och erfarenhet, för att främja mångfald i tanke och arbetsprestation.
 • Kontinuerligt uppdaterar vår kunskap inom kompetensbaserad rekrytering och gällande diskrimineringslagstiftning.
 • Definierar kompetens som en kombination av kunskaper och erfarenhet, begåvning och färdigheter, personlighet och motivation.
 • Med stöd av tekniska verktyg som exempelvis arbetspsykologiska tester och rekryteringsverktyg som främjar fördomsfri rekrytering.

Vi stödjer FN:s globala hållbarhetsmål

FN har inför 2030 satt upp 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar samt skapa fredliga och trygga samhällen. Dessa mål utgör den mest ambitiösa planen någonsin för hur världens länder tillsammans kan göra världen bättre för alla människor. På TNG vill vi självklart vara med och dra vårt strå till stacken och här nedanför kan du läsa mer om vad vi konkret gör för att bidra till att uppnå FN-målen.

EN av FN:s globala mål för hållbarhet är god utbildning för alla.

4.4 Öka antalet personer med färdigheter för ekonomisk trygghet

FN:s delmål: Till 2030 väsentligen öka det antal ungdomar och vuxna som har relevanta färdigheter, däribland tekniska färdigheter och yrkeskunnande, för sysselsättning, anständigt arbete och entreprenörskap.

Det här gör TNG:

 • TNG Trainee – trainee- och internship-program som hjälper nyutbildade komma ut på arbetsmarknaden och få en bra start i karriären. Vår fördomsfria, kompetensbaserade och anonymiserade ansökningsprocess gör att alla som söker till programmen får samma chans att visa upp sin kompetens och minskar samtidigt risken för att någon diskrimineras.

Vi har även:

 • Samarbetat med Hello World! som verkar för att barn och ungdomar ska lära sig programmera, oavsett bakgrund och familjens ekonomiska förutsättningar.
 • I samarbete med transfer.nu föreläst på skolor om arbetsmarknad, hur man söker jobb samt hur man möter framtidens arbetsmarknad.
 • Hjälpt Språkkraft vars språkappar hjälper invandrare och nyanlända att lättare och snabbare lära sig svenska, vilket betyder en snabbare väg in i samhället och arbetslivet

Jämställdhet är en av FN:s globala mål för hållbarhet.

5.1 Utrota diskriminering av kvinnor och flickor

FN:s delmål: Avskaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor och flickor överallt.

5.5 Säkerställ fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande

FN:s delmål: Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet.

Det här gör TNG:

 • Java4women och Fastighetsservice4women – accelerated learning-program för kvinnor där särskilt Java4women haft deltagare från ett stort antal andra länder och många icke-svensktalande deltagare. Vissa har varit arbetslösa medan andra omskolat sig från andra yrken, exempelvis frisör. Samarbete med flera aktörer på arbetsmarknaden ökar sannolikheten att deltagarna får jobb direkt efter genomförd utbildning.
 • Fördomsfri rekryteringsprocess – vår fördomsfria och icke-diskriminerande rekryteringsprocess ger alla samma karriärmöjligheter oavsett kön.
 • TNG Lead – fördomsfri, modern och hållbar chefsrekrytering som genom en öppen ansökningsprocess med inkluderande kandidatattraktion öppnar upp för fler kvinnliga sökande till lediga chefsjobb.

Vi har även bidragit med:

FN:s 8:e globala mål för hållbarhet är anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

8.5 Full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor med lika lön för alla

FN:s delmål: Senast 2030 uppnå full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män, inklusive ungdomar och personer med funktionsnedsättning, samt lika lön för likvärdigt arbete.

8.8 Skydda arbetstagares rättigheter och främja trygg och säker arbetsmiljö för alla

FN:s delmål: Skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare, inklusive arbetskraftsinvandrare, i synnerhet kvinnliga migranter, och människor i otrygga anställningar.

Det här gör TNG:

 • Vi har valt att bli ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag, ha kollektivavtal, samt vara miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas. Detta för att våra kunder och jobbsökare alltid ska känna att de är trygga när de ska upphandla tjänster inom bemanning och rekrytering eller söka jobb. Även våra konsulter omfattades av kollektivavtal via Unionen, vilket innebär schyssta anställningsvillkor, rätt lön, försäkringar, tjänstepension och semester.
 • Uppförandekod och möjligheter till Whistleblow för alla anställda.
 • Utbildning i korruption och mutor för alla anställda

Nummer 10 av de globala hållbarhetsmålen som FN satt upp är minskad ojämlikhet.

10.2 Främja social, ekonomisk och politisk inkludering

FN:s delmål: Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.

10.3 Säkerställ lika rättigheter för alla och utrota diskriminering

FN:s delmål: Säkerställa lika möjligheter och minska förekomsten av ojämlika utfall, bland annat genom att avskaffa diskriminerande lagstiftning, politik och praxis och främja lagstiftning, politik och åtgärder av lämpligt slag i detta hänseende.

Det här gör TNG:

 • Löpande obligatorisk utbildning i diskrimineringslagstiftningen och kompetensbaserad rekrytering för alla våra medarbetare som är involverade i urvalsprocessen. Detta för att säkerställa att ingen arbetssökande väljs bort på grund av kön eller könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
 • Rekryteringsprocess som bedömer enbart på kompetens.
 • Innovationsprojekt som Tengai – världens första fördomsfria intervjurobot som TNG utvecklat tillsammans med Furhat Robotics.

Vill du veta mer om TNG:s arbete kring hållbarhet?

Kontakta gärna vår ledningsgrupp

Rekommenderat för dig

Visa alla