TNG
Illustration från TNG på konsekvenser av diskriminering inom rekrytering

Diskriminering – konsekvenser och lösningar inom rekrytering

Diskriminerar du omedvetet?

Diskriminering innebär att en individ eller grupp av personer blir negativt särbehandlad, kränkt, missgynnad eller orättvist behandlad. Här hjälper vi på TNG dig att förstå vilken typ av diskriminering som är förbjuden enligt lag och hur olika typer av diskriminering kan påverka individer och samhället negativt. Inte minst inom arbetsliv, jobbsökande och rekrytering.

Vad är diskriminering? Jo, med diskriminering syftar de flesta på orättvis behandling på olika sätt, där någon gör åtskillnad mellan olika människor. Många förknippar också diskriminering med händelser där en individ eller grupp blir orättvis behandlad utifrån medfödda egenskaper t ex kön eller ålder. Men det kan handla om andra egenskaper också som inte så lätt kan eller bör förändras – såsom religion och hälsa.

Den utsatta personen eller gruppen får då sämre förutsättningar, blir kränkt eller utesluts från möjligheter som andra har tillgång till. Det kan vara att ha sämre chanser till ett jobb, utbildning eller för att köpa en vara eller tjänst som kund. Man blir med andra ord missgynnad.

Tyvärr ser vi detta ganska ofta inom rekrytering. Oavsett om det är medveten eller omedveten diskriminering, så är det för oss på TNG väldigt viktigt att allt fler chefer och jobbsökare förstår vad som kan gå fel i en rekrytering.

Läs även: Checklista för att inte (råka) diskriminera vid rekrytering

Diskrimineringslagens definition

För att diskriminering ska vara förbjuden enligt lag (Diskrimineringslagen 2008:567) måste den ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Dessa är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Lagen täcker även upp sex olika former av diskriminering, som alla är lika otillåtna. Det handlar om direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier och sexuella trakasserier samt instruktioner att diskriminera.

Lagen reglerar diskriminering i många (men inte alla) delar av samhället. Den täcker till exempel arbetsliv, rekrytering och jobbsökande; utbildning och yrkesbehörighet; varor, tjänster och bostäder liksom offentliga tillställningar (såsom konserter, marknader och mässor).

Hos Diskrimineringsombudsmannen (DO) går det att läsa mera om diskrimineringslagen, i vilka fall den tillämpas och de få undantag som är tillåtna.

Andra typer av diskriminering

Illustration av diskriminering vid rekrytering, TNG berättar hur du undviker detNär vi på TNG rekryterar ser vi diskriminering bredare än lagen. Eftersom vi tycker att det är viktigt att människor inte missgynnas utifrån andra irrelevanta omständigheter.

Tyvärr kan vi se att bland annat utseende, vikt, föräldraskap, var man bor, socioekonomisk bakgrund eller fritidsintressen påverkar individers möjligheter inom arbetslivet och rekrytering. Alldeles för många chefer och rekryterare låter helt enkelt dessa faktorer ogrundat utgöra beslut om vem som får ett jobb eller inte.

Istället anser vi att kompetens, såsom kunskap, personlighet, motivation och begåvning – ja potential helt enkelt, ska vara i fokus när man bedömer kandidater som sökt lediga jobb. Dessvärre vittnar vår senaste kandidatundersökning om att det är många jobbsökare som upplever diskriminering inom rekrytering.

70 % misstänker att de någon gång valts bort i en rekryteringsprocess på grund av ålder, kön eller könsöverskridande identitet, etniskt ursprung, funktionsnedsättning, sexuell läggning, hälsa eller utseende.

Därför tar vi vårt uppdrag som rekryteringsföretag på allvar och säkerställer att ingen diskriminering sker i våra tillsättningar. Bland arbetar vi aktivt mot åldersdiskriminering, utbildar alla våra anställda i vad diskriminering innebär och hur vi aktivt motarbetar diskriminering i rekrytering och bemanning.

Allt för att säkerställa att samtliga kandidater får samma chans, oavsett vem de är och vilket jobb de söker. På samma sätt som att våra konsulter inte ska missgynnas i arbetet.

Fördomar ökar risken för diskriminering

Se bortom det uppenbara med TNG och undvik diskriminering

Diskriminering beror ofta på (omedvetna eller medvetna) fördomar och förutfattade meningar. Vår mänskliga hjärna har en inneboende förmåga och förkärlek för att dela upp och placera andra människor i fack och stereotyper. Dessutom har vi en fallenhet för att favorisera den egna gruppen.

Det här gör vi ofta helt omedvetet, utan ont uppsåt, men likväl systematiskt. Studier har exempelvis visat att män gynnar andra män vid rekrytering.

Problemet är att när vi gynnar någon framför andra, eller gör antaganden om en individ utifrån gruppen som hen tillhör, så leder fördomarna till diskriminering.

Lägre risk med fördomsfri rekrytering

På TNG har vi aktivt valt att jobba med fördomsfri rekrytering. I över 15 år har vi utvecklat en unik fördomsfri rekryteringsmetodik baserad på löpande forskning och erfarenhet, så att vi kan undvika subjektiva tolkningar och fatta opartiska rekryteringsbeslut utan att diskriminera.

Vi gör det för att undvika diskriminering. Men framförallt för att vi vet att det bidrar till mångfald och innovation. Då får företagen som rekryterar med oss den främsta medarbetaren i varje rekrytering och bemanning.

Genom fördomsfri rekrytering och bemanning ser vi potentialen i människor och bidrar samtidigt till en hållbar affär och arbetsmarknad.

TNG:s vision: Genom att se bortom fördomar bidrar vi till en hållbar arbetsmarknad.

Vill du veta mer? Eller få hjälp att rekrytera fördomsfritt utan att diskriminera? Då kan vårt rekryteringsföretag och bemanningsföretag hjälpa dig. Vi arbetar över hela Sverige och har även en kurs i fördomsfri rekrytering för dig som rekryterar själv.

Rekommenderat för dig