TNG
Work-Life balance klättrrar på förmånstoppen enligt data från rekryterings- och konsultbolaget TNG.

Lästid: 4 minuter

Senast redigerad:

Work-Life Balance klättrar på förmånstoppen

Så kan arbetsgivare främja Bättre balans i arbetslivet

Work-Life Balance blir allt viktigare för jobbsökare i valet av en ny arbetsgivare. Det visar data från oss på TNG. Men hur kan du som arbetsgivare möta de ökade kraven som är kopplade till balansen mellan jobb och fritid och inte minst jämställdhet i arbetslivet? Kan 4-dagarsvecka till exempel vara rätt väg att gå?

Pandemin kastade på många sätt omkull alla våra tidigare föreställningar om vad ett fungerade arbetsliv innebär. Prioriteringar ändrades och vägval ifrågasattes. Så till den grad att många anställda idag har svårt att föreställa sig ett liv utan möjlighet till hybridjobb. Inte minst när det kommer till att lösa vardagspusslet som förälder.

Med den bakgrunden är det inte speciellt konstigt att Work-Life Balance och möjligheten att jobba helt eller delvis hemifrån har seglat upp som högaktuella ämnen när vi pratar kandidatattraktion och rekrytering.

Work-Life Balance och remote work engagerar jobbsökare

Fler kvinnor än män värdesätter möjlighet till Work-Life Balance när de söker jobb.

TNG:s senaste kandidatundersökning (2023) visar tydligt att ämnet engagerar. På frågan om vad som är mest avgörande i valet av ny arbetsgivare kryssar hela 59 % i alternativet ”möjlighet till balans mellan arbete och fritid”. Endast bra ledarskap, utvecklingsmöjligheter samt lön och förmåner får högre siffror.

Bryter vi ner resultatet ser vi också att samtliga medverkande branscher visar på höga siffror när det kommer till krav på Work-Life Balance. Det visar sig också (kanske inte helt otippat) att fler kvinnor (69 %) än män (52 %) efterfrågar en bra balans mellan arbete och fritid.

Diagram som visar hur många som tycker att möjlighet till Work-Life Balance är viktigt i valet av en ny arbetsgivare.


52 % vill se information kring hybridjobb redan i platsannonsen

Även möjligheten att jobba hemifrån klättrar på förmånstoppen. 80 % uppger att de vill jobba helt eller delvis remote. Nästan hälften, 42 %, anser därtill att möjlighet att kunna jobba hemifrån är en viktig faktor när de söker nytt jobb. 52 % tycker också att information om eventuellt hybridjobb ska framgå redan i platsannonsen.

Tittar man på branscher så är marknadsförarna de som i högst utsträckning vill kunna jobba hemifrån. 67 % uppger att detta är en viktig faktor i valet av ny arbetsgivare. Även IT-kandidaterna ställer krav här (56 %). Vilket kan jämföras med 33 % inom kundtjänst.
Statistiken visar även här att fler kvinnor (48 %) än män (37 %) värdesätter att kunna jobba hemifrån.

Diagram som visar hur många som anser att möjlighet att jobba hemifrån är en avgörande faktor i valet av ny arbetsgivare.

Lästips! Ladda ner vår nya chefsguide ”Led och motivera teamet på distans” kostnadsfritt

Avgörande faktor i en rekryteringsprocess

Som arbetsgivare kan frågan om Work-Life Balance och möjlighet till remote work vara en avgörande faktor för få den bäst matchade kandidaten ska tacka ja. Det är till exempel ingen tillfällighet att siffror från Dagens Industri vittnar om att varannan VD på små och medelstora företag idag erbjuder sina anställda att fritt välja varifrån de vill jobba.

En annan undersökning från företaget Benify visar att möjlighet till flexibla arbetstider gått om pension på listan över viktigaste förmånerna de senaste åren.

Även siffror från Linkedin talar sitt tydliga språk. På plattformen är det nämligen endast nio procent av jobbannonserna som nu får hela 50 procent av ansökningarna. De nio procenten har en gemensam nämnare. Det rör sig som arbeten som kan utföras helt på distans.

Även rekryterare vittnar att frågor kring flexibilitet nästan alltid kommer upp under intervjuer idag.

Malin Mitzèn, rekryterare TNG, om vikten av Work-Life Balance.
Malin Mitzén, rekryteringskonsult på TNG.

– Jag skulle säga att de företag som inte erbjuder någon form av distansarbete har ett sämre utgångsläge när det gäller att attrahera kandidater inom tjänstemannaområdet idag. Det har blivit en så stark dragkraft när man söker nytt jobb. Likaså möjlighet till flextid, säger Malin Mitzen, rekryteringskonsult på TNG.

– Självklart är detta extra viktigt om du är ute efter en viss spetskompetens i en konkurrensutsatt bransch. Då gäller det att ha det bästa jobberbjudandet gentemot konkurrenterna. Tänk också på att redan i platsannonsen lyfta ert Employer Brand och vad ni kan erbjuda i form av förmåner och villkor. Allt för att nå ut till så många som möjligt och få bästa tänkbara urvalet av kandidater, fortsätter hon.

Work-Life Balance kopplat till jämställdhet

Frågan om Work-Life Balance är samtidigt starkt kopplat till frågan om jämställdhet i arbetslivet. Ett högprioriterad område där många verksamheter satsar på förändring- och förbättringsarbete. Inte bara när det kommer till könsfördelning och ålder, utan också kopplat till exempelvis föräldraskapet.

Work-Life Balance har stark koppling till frågan om jämställdhet i arbetslivet.

I våras lanserades till exempel Stiftelsen Albright och UN Global Compact Network Sweden kampanjen ”Jämställt föräldraskap – jämställt näringsliv”. En initiativ med syftet att få näringslivet att agera och få fler pappor att ta ut föräldraledighet. Detta med bakgrund av ny forskning som visar att arbetsgivare i hög grad faktiskt kan påverka hur mycket föräldraledighet pappor tar ut. Samma forskning visar att även chefernas attityd till föräldraledighet också spelar stor roll.

I kampanjen poängterar Allbright vikten av att företag och verksamheter i mansdominerade branscher tar täten för ökad jämställdhet. Bland annat lyftes gruvbolaget Boliden som ett positivt exempel. Här tillfrågas män i positiva ordalag om de planerar att ta ut föräldraledighet. Boliden har också en jämställdhetspolicy och arbetsmiljöpolicy på plats som stöd i arbetet för jämställdhet och balans i livet.

Fler företag testar fyradagarsvecka

Ett annat hett ämne inom Work-Life Balance är frågan om fyradagarsvecka. Under Tendensdagen 2023 som nyligen hölls i Stockholm kastade moderatorn ut frågan ”Skulle du kunna tänka sig att jobba 4 dagar i veckan” till publiken. Svaret blev ett rungande JA!!

Ett hett ämne inom Work-Life Balance handlar om 4-dagarsveckan.

Den största studien inom området genomfördes i Storbritannien under 2022 med totalt medverkande 61 företag. Medarbetarna fick då behålla lönen men arbeta en dag mindre varje vecka under ett halvårs tid. Resultatet var övervägande positivt. Inte bara i form av minskade- stress och utmattningssymptom bland medarbetarna – utan också i det faktiska resultatet.

Nu har även svenska företag hakat på trenden. Ryggsäcksföretaget Sandqvist är en av dem som synts mycket i media den senaste tiden.

– Jag tänkte på det länge. Jag kände att det passade in med bolagets värderingar. När pandemin till slut la sig, så tog jag upp det med ägarna och ledningen. Och de var positiva, säger Caroline Lind, VD på Sandqvist till Dagens Nyheter.

Sedan sportlovet 2023 jobbar de anställda på Sandqvist fyra dagar i veckan –- med full betalning.

– Än har det inte kommit några större varningsflaggor. Det känns inte mer eller mindre stressigt än tidigare. Vilket jag tycker talar sitt tydliga språk. Jag är väldigt stolt och glad över att det fungerar. Jag har också svårt att se att detta inte skulle fortsätta framöver, säger hållbarhetschefen Lotta Amsén till Dagens Nyheter.

Tips från DO gällande balans mellan arbetsliv och föräldraskap

Även ur ett diskrimineringsperspektiv kan man prata om vikten av Work-Life balance kopplat till jämställdhet och föräldraskap.
Diskrimineringsombudsmannen, DO, jobbar aktivt för att få fler företaget ska göra det enklare för medarbetare att förena arbete med föräldraskapet. Till exempel genom att begränsa övertid eller arbete på obekväm arbetstid och erbjuda möjlighet till flextid.

4 tips til dig som arbetsgivare för att underlätta föräldraskapet

Tips från DO, Diskrimineringsombudsamman, gällande som är kopplat till Work-Life Balance, jämställdhet och föräldraskap.

1. Undersök om det finns risker för diskriminering eller hinder för föräldraskap till exempel i form av oflexibla arbetstider.
2. Analysera orsakerna till de risker och hinder som du har upptäckt. Reflektera, analysera och dra slutsatser om varför det ser ut som det gör – vilka är orsakerna till de risker eller hinder som har upptäckts i verksamheten?
3. Åtgärda – identifiera de åtgärder som behöver vidtas utifrån det som kommit fram i steg 1 och 2. Gör en tidsplan för åtgärderna och utse någon som är ansvarig för att åtgärderna genomförs. Skäliga åtgärder ska genomföras så snart som möjligt.
4. Följ upp och utvärdera arbetet. Gör en utvärdering av arbetet i steg 1-3. Hur har arbetet och de planerade åtgärderna fungerat? Se till att resultatet av utvärderingen fungerar som en bra grund inför nästa cykel av arbetet med aktiva åtgärder.
Källa: Diskrimineringsombudsmannen

DO uppmanar också arbetsgivare att se över:

  • om det finns hinder för arbetstagarna att ta föräldraledigt eller vårda sjuka barn.
  • om övertid är ett krav på arbetsplatsen, uttalat eller underförstått.
  • om det finns behov av flexibla arbetstider.
  • om det finns möjligheter för arbetstagare att utföra arbete i hemmet.

Har du utmaningar att hitta rätt kompetens? Rekrytera via TNG.

Har du utmaningar att hitta rätt kompetens? Rekrytera via TNG

Vi är specialister inom rekrytering, interim och bemanning och vi jobbar brett inom hela tjänstemannaområdet. Genom vår kompetensbaserade och fördomsfria metodik kan vi identifiera kandidater med rätt kompetens, personlighet och potential att hänga med i ett snabbföränderligt digitalt landskap.

Kontakta TNG redan idag!

Rekommenderat för dig