TNG
Kvinnor bortvalda vid rekrytering – män gynnar andra män

Kvinnor bortvalda vid rekrytering – män gynnar andra män

Kvinna och jobbsökande? Om det är en man som tar emot din ansökan kan det innebära att dina chanser att bli kallad på intervju minskar. Åtminstone om man ska tro en ny studie från Stockholms universitet.

Studien visar nämligen att män mer benägna att kontakta andra män för en första arbetsintervju än att kontakta kvinnor.

Studien Do Men Favor Men in Recruitment? A Field Experiment in the Swedish Labor Market genomfördes 2019 av doktoranden Anni Erlandsson vid Institutet för social forskning på Stockholms universitet.

– Jag var intresserad att ta reda på om rekryterarens kön påverkar män och kvinnors chanser att få komma på en intervju, säger Anni Erlandsson till Dagens Nyheter i samband med att de uppmärksammar studien.

Fiktiva jobbansökningar

För att ta reda på svaret skickade hon in fiktiva arbetsansökningar till 1 643 verkliga jobbannonser. Totalt handlade det om 18 olika yrken på den svenska arbetsmarknaden. Jobben representerar många av de största yrkena i Sverige, både låg- och högkvalificerade. Exempelvis butikskassör, förskole- och gymnasielärare, städare, dataingenjör och sjuksköterska.

I de fiktiva ansökningarna varierade de sökandens kön, som signalerades genom namn. Alla de fiktiva ansökande angavs vara 31 år. De hade en likvärdig kompetens och utbildning inom de yrken som krävdes för jobben de sökte.

Resultatet? Studien kunde visa att manliga rekryterare kontaktar manliga sökande oftare än kvinnliga sökande i könsbalanserade yrken som gymnasielärare, kock och revisor där andelen kvinnor är mellan 40 procent och 60 procent. Studien visar däremot inte på någon statistiskt säkerställd könsdiskriminering från kvinnliga rekryterare.

Fler kvinnor misstänker sig ha blivit bortvalda

Rebecca Hallberg, Talent Community Specialist på TNG

Resultatet av studien ligger i linje med siffror från den undersökning bland över 1 500 jobbsökare i Sverige som TNG genomförde våren 2019, med svarande från områden som ekonomi, teknik, IT, finans, marknadsföring, kundservice, försäljning, administration, HR, inköp och logistik.

En av frågorna handlade om ifall man tror sig någon gång ha blivit bortvald på felaktiga grunder vid rekrytering. Här uppgav 16 procent bland de kvinnliga respondenterna att de misstänker sig ha blivit bortvalda på grund av sitt kön. Motsvarande siffra bland manliga respondenter var 10 procent.

Enligt Rebecca Hallberg, Talent Community Specialist på TNG, är siffrorna tråkiga, men föga förvånande:

Vi människor har en naturlig tendens att dras till personer som är lika oss själva, och där kan till exempel kön vara en faktor. Det är mänskligt. Men inom rekrytering får detta förödande konsekvenser.”

– Näringslivet går miste om kompetenta kandidater och fördomar segmenteras. Om vi till exempel endast ser män inom vissa positioner eller yrken, är det inte långt till antagandet om att jobbet också kräver en man. Helt utan grund.

Rebecca fortsätter:

– Här har vi som arbetar med rekrytering en mycket viktig uppgift när det kommer till att utmana våra egna tankemönster för att kunna göra så rättvisa och korrekta urval som möjligt. Vi är inte bara skyldiga jobbsökarna det, utan även våra uppdragsgivare – företagen med rekryteringsbehov – som självfallet vill ha den mest kompetenta kandidaten oavsett kön.

Tips för att inte (råka) diskrimera vid rekrytering

På TNG kan vi diskrimineringslagen och använder alltid en fördomsfri kompetensbaserad rekryteringsmetodik. Här listar vi vad du som chef också kan göra för att rekrytera fördomsfritt. Och samtidigt undvika diskriminering på grund av faktorer som exempelvis kön och ålder.

 1. Rekrytera med utgångspunkt i reell kompetens och investera i fördomsfria verktyg och metoder för ditt urval så att du sätter kompetens i fokus, inte yttre faktorer.
 2. Utbilda dig inom fördomsfri kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa att urval görs utifrån det arbete som ska utföras och inte förutfattade meningar.
 3. Säkerställ att kravprofilen inte strider mot diskrimineringslagstiftningen. Som arbetsgivare får du inte diskriminera (medvetet eller indirekt välja bort) anställda utifrån nedanstående kriterier:
  – Kön
  – Ålder
  – Könsöverskridande identitet eller uttryck
  – Religion eller annan trosuppfattning
  – Funktionsnedsättning
  – Sexuell läggning
 4. Vid kommunikation kring en utannonserad tjänst, se till att ni väljer ord och beskrivningar som bjuder in så många sökande som möjligt. Undvik ord som lätt associeras med eller vänder sig till ett specifikt kön.
 5. Annonsen kan ha en juridisk betydelse. Så säkerställ att de anställningskriterier som ni nämner också är de som ni senare använder i urvalet av sökande. Förtydliga till kollegor som är delaktiga i rekryteringen att ni inte fäster vikt vid något annat än det ni angivit i annonsen.

Vill du ha stöd när ni behöver rekrytera eller hyra in personal? Vi på TNG kan hjälpa er med delar eller hela rekryteringsprocessen, liksom stötta i form av utbildningar. Kontakta oss idag så berättar vi mer!