TNG
Satsningar på reskilling är viktigt för att klara framtidens kompetensbrist.

Lästid: 3 minuter

Senast redigerad:

Reskilling – ett viktigt steg för en hållbar arbetsmarknad

”det livslånga lärandet är en nödvändighet”

Sverige ligger i världstoppen när det kommer till digitalisering och teknisk innovation. MEN. Det påtagliga orosmolnet kring kompetensbrist skapar rubriker och ses som den största utmaningen framåt. Här lyfter experter fram reskilling som en viktig motkraft.

Vi talar alltså om kompetensutveckling, där befintlig personal får chans att lära helt nytt. Med målet att framåt kunna möta det snabbföränderliga kompetensbehovet på sin arbetsplats. Så här säger till exempel Unionens förbundsordförande Martin Linder:

– Det livslånga lärandet är en nödvändighet. Ska vi klara skiftet på arbetsmarknaden måste möjligheterna till vidareutbildning förbättras.

Samma slutsats gör LO i den nyligen publicerade rapporten ”Aktiv kompetenspolitik för livslångt lärande -–Så stärker vi arbetstagarnas omställningsförmåga”.

”Jobb skapas, försvinner och förändras hela tiden… Vi kan konstatera att arbetskraftens omställningsbehov ökar och att omställningsförmågan måste stärkas”, fastslår författarna.

Företagen ligger efter med reskilling

Tyvärr visar dock siffror att många företag inte lägger in rätt växel när det kommer till reskilling.

En undersökning från Unionen visar till exempel att endast fyra av tio svenska företag har tillräcklig digital kompetens för att behålla sin nuvarande konkurrenskraft de kommande 3–5 åren. Dessutom är det endast vart femte företag som prioriterar de anställdas möjlighet till kompetensutveckling och kreativitet.

– Vi kan inte leva på gamla meriter. Sverige har en bra position i världsekonomin, men om inte vi skapar bättre förutsättningar för kompetensutveckling så kommer vi snabbt hamna på efterkälken.

Martin Linder, förbundsordförande Unionen

Även siffror från tidningen Chef visar på stora kunskapsglapp. Inte minst bland cheferna där endast sju av tio chefer vet hur de ska gå tillväga för att öka kunskapen och bredda kompetensen hos medarbetarna. En tredjedel av de 755 tillfrågade cheferna uppger också att de inte avsatt någon tid alls för kompetensutveckling och nyinlärning för sina medarbetare.

Miljontals människor kan behöva byta yrkesbana

Reskilling pekas ut som en viktig motkraft mot kompetensbristen.

Även globala studier visar på ett växande behov av reskilling såväl som upskilling på många arbetsplatser. Enligt en rapport från McKinsey & Company tror 62 procent av de utfrågade cheferna att de kommer behöva omskola eller ersätta mer än en fjärdedel av sin arbetsstyrka redan innan 2023. Detta som en direkt följd av utvecklingen inom automation och digitalisering. Rapporten visar också att runt 14 procent av alla världens yrkesverksamma kommer att behöva byta yrkeskategori innan 2030. Det handlar alltså om hisnande 375 miljoner människor (!).

Generellt tycks det dessutom finnas en insikt bland ledare världen över att nyrekrytering inte kan vara den enda lösningen på kompetensbristen. Endast 7 procent anser att den kan lösas enbart genom att rekrytera nya talanger.

Fordonsindustrin är ett exempel på en bransch där reskilling är en högst aktuell fråga. En undersökning från Svenskt Näringsliv pekar på att elektrifieringen av fordonsindustrin kommer skapa ett massivt behov av kompetensskifte och ett livslångt lärande. Även rapporten Teknikskifte och kompetensomställning i fordonsindustrin lyfter fram utbildning och kompetensutveckling som nyckelområden. Slutsatsen är att fordonsindustrins samtliga ingenjörer kommer att behöva kunskapspåfyllning inom elektrifiering, AI och autonoma fordon.

Stora vinster med reskilling

Det är också viktigt att väga in de långsiktiga vinsterna när vi pratar reskilling. En intressant rapport från World Economic Forum visar exempelvis att investeringar i att minska kunskapsgapet bland medarbetarna kan boosta de amerikanska BNP-siffrorna med 6,5 biljoner till 2030 (!).

För att främja just satsningar kring reskilling lanserade Worlds Economic Forum The Reskilling Revolution 2020. Ett initiativ som syftar till att ge en miljard människor bättre utbildning, färdigheter och jobb framtill 2030.


”Det kommande decenniet verkar ödebestämt att spela en avgörande roll när det gäller att skapa förutsättningar för den framtida formen för arbete och utbildning”.

Utdrag ur The Reskilling Revolution

Våga utmana traditionella kravprofiler vid rekrytering

Ett annat viktigt steg för att i slutändan lyckas med reskilling är kopplat till rekrytering. Här handlar det till stor del om att rekryterande chefer måste våga utmana traditionella kravprofiler vid nyanställningar. Att helt enkelt gå ifrån att enbart fokusera på om personen har ”rätt” utbildning, x antal års erfarenhet eller om personen känner rätt personer. Och istället lägga mer kraft på att identifiera och välja ut kandidater med stor potential och motivation, som vill växa, utvecklas och lära sig nya saker över tid. Egenskaper som idag går att få fram genom exempelvis tester och kompetensbaserade frågor vid intervjun.

Rekrytera fördomsfritt med fokus på potential

På TNG rekrytetar vi fördomsfritt, kompetensbaserat och datadrivet för att kunna presentera ett bredare urval av kandidater med olika bakgrund. Vi lägger stor vikt vid och testar personerna potential för jobbet och deras vilja och driv att vilja utvecklas. Något som blir allt viktigare när en tjänst eller roll idag ständigt är under förändring.
Behöver du hjälp med din nästa rekrytering? Tveka inte att kontakta oss!

Läs mer om hur vi på TNG kan hjälpa dig

Rekommenderat för dig