TNG
Global rapport: Kvinnor rapporterar upplevd stress och utbrändhet

Lästid: 3 minuter

Global rapport: Ökad utbrändhet bland kvinnor på jobbet

Jämställdhetsarbetet viktigt för kvinnors trivsel

De senaste åren har inneburit en period av förändring – inte minst på arbetsmarknaden. Nya arbetsförhållanden har tagit form där hybridarbete och digitala möten kombineras med traditionella arbetssätt. Men vem gynnas av dagens nya arbetsmarknad – egentligen? En global rapport från Deloitte pekar ut oroande effekter, där kvinnor rapporterar om upplevd utbrändhet som nått alarmerande höga nivåer.

För många företag och anställda har den senaste tiden bjudit på både möjligheter men även utmaningar. För att förstå vad den förändrade arbetsmarknaden har inneburit för kvinnors personliga och professionella liv genomförde Deloitte en studie där 5000 kvinnor i 10 länder intervjuats. I rapporten Women @ Work från 2022 står det klart: pandemin har slagit hårt mot kvinnor.

53% av de kvinnor som deltog i rapporten upplever mer stress nu än för ett år sedan

Utbrändhet och upplevd stress bland kvinnor

Enligt Deloittes rapport är 53 % av de kvinnor som deltog i undersökningen mer stressade nu än för ett år sedan. Bland de svarande rapporterar nästan hälften även att de känner sig utbrända. Vidare visar rapporten att den bakomliggande huvudorsaken till att 40 % av kvinnorna söker ett nytt jobb är just utbrändhet. För att minska upplevd utbrändhet har balansen mellan privat- och arbetsliv blivit allt viktigare för kvinnor. Arbetsgivarens förmåga att hantera frågor angående utbrändhet och stress blir på så sätt viktig för att inte tappa betydelsefull kompetens.

Enbart 10 % av kvinnorna kan se sig stanna mer än fem år hos nuvarande arbetsgivare.

Balans mellan fritid och jobb är högt värderat

En av de viktigaste faktorerna som kvinnliga arbetstagare efterfrågar hos sin framtida arbetsgivare är möjligheten till flexibilitet mellan arbetsliv och privatliv. Detta visar både Deloittes rapport och TNG:s kandidatrapport Talent Insights 2023. Enligt kandidatrapporten svarade 63 % av kvinnorna att möjligheten till balans mellan arbete och fritid är en av de viktigaste faktorerna vid val av arbetsgivare. Och 42 % svarade att möjligheten att arbeta hemifrån är ytterligare en viktigt aspekt. Vid samma fråga svarade 53 % av männen att balansen mellan fritid och arbete var en av de viktigaste faktorerna vid val av arbetsgivare. 41 % ansåg att hybridarbetet var ytterligare en viktig aspekt.

Hybridarbetet medför upplevt utanförskap

Möjligheten till flexibilitet mellan arbete och fritid kan på så sätt vara en viktig aspekt att beakta för att både behålla men även attrahera nya kvinnliga talanger. Däremot har kvinnor rapporterat att de även upplever vissa nackdelar av det hybrida arbetssättet. Studien visar nämligen att närmare 60 % av de kvinnor som medverkade i Deloittes rapport upplever att de blir utestängda eller att medarbetare ”missar” att meddela dem om möten. Samtidigt tror 94 % av kvinnorna att deras hybridarbete påverkar deras möjligheter till befordran.

Läs även: Sysslar du med omedveten diskriminering?

Inkluderande kultur viktigt för trivseln

Global rapport:  Inkluderande kultur och jämställdhet ökar kvinnors upplevda trivsel

Inkluderande kultur på arbetsplatsen där flexibilitet, välbefinnande och respekt genomsyrar vardagen är viktigt för den övergripande upplevda trivseln. 87 % av kvinnorna som är anställda på en inkluderande och jämställd arbetsplats rapporterar att de har en god mental hälsa, där enbart 3 % upplever utbrändhet. På de arbetsplatser där man inte har en jämställd kultur är det däremot hela 46 % som uppger att de känner sig utbrända.

Kvinnor på jämställda arbetsplatser upplever till större del även en högre motivation till skillnad från de arbetsplatser där man inte arbetar med jämställdhet. Rapporten visar också att 5 % av de tillfrågade kvinnorna som upplever att de arbetar på en jämställd arbetsplats har ett mycket större engagemang i sitt jobb samt ett högt förtroende för sin arbetsgivare. De är dessutom nöjda med sin karriär som de upplever går åt det håll de vill.

Så får du dina kvinnliga medarbetare att trivas

Efter två år av pandemi, något som har bidragit till viss avsaknad av jämställdhetsarbete, är det viktigt att arbetsgivarna börjar agera. De fem nedanstående punkterna anser Deloitte att arbetsgivarna bör utgå från för att öka sitt jämställdhetsarbete.

  • Våga ta tag i obekväma ämnen för att föregå med gott exempel och våga prata om stress och utbrändhet
  • Prioritera mentalt välbefinnande hos dina arbetstagare
  • Se till att flexibelt- och hybridarbete fungerar för både dina kvinnliga och manliga medarbetare
  • Tänk på inkludering och flexibilitet i samband med hybridarbete
  • Arbeta med att skapa en inkluderande kultur

Respondenterna arbetar i följande 10 länder: Australien, Brasilien, Kanada, Kina, Tyskland, Indien, Japan, Sydafrika, Storbritannien och USA.

På TNG är vi specialister inom fördomsfri kompetensbaserad rekrytering, interim och bemanning. Vi hjälper företag att hitta ny personal inom hela tjänstemannaområdet. Genom vår fördomsfria metodik presenterar vi ett bredare urval av kandidater med rätt egenskaper för jobbet. Tveka inte att höra av dig till oss om du har rekryteringsbehov!

Så här kan vi hjälpa er!

Rekommenderat för dig