TNG
Ny rapport bekräftar: åldersdiskrimineringen börjar redan vid 40

Lästid: 3 minuter

Senast redigerad:

Ny rapport: åldersnoja börjar redan vid 40

Upplevd åldersdiskriminering ökar kraftigt i Sverige

2019 misstänkte 58 % av svenska jobbsökare att man hade blivit bortvalda på grund av sin ålder i samband med rekrytering. 2023 är motsvarande siffra 70%! Dessutom stiger siffran ju högre upp i åldrarna man kollar. Samtidigt visar en rapport från Linnéuniversitet att chansen att bli kallad till anställningsintervju börjar dala redan i 40-årsåldern. Åldersnoja råder på svensk arbetsmarknad.

Alarmerande siffror? Absolut. Och tyvärr är åldersdiskriminering vid rekrytering vanligt. Men det är viktigt att inte låta sig nedslås av statistiken. Istället bör arbetsgivare och rekryteringsföretag agera och utmana sin åldersnoja. 

Bortvald på grund av ålder - åldersdiskriminering vid rekryteringar

Det är Delegationen för senior arbetskraft som tillsammans med nationalekonomerna Magnus Carlsson, docent vid Linnéuniversitetet, och Stefan Eriksson, universitetslektor och docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet, har genomfört studien. Gruppen skickade ut över 6 000 fiktiva arbetsansökningar till cirka 2 000 arbetsgivare. Ansökningarna skickades till sju yrken: administrativa assistenter, butikssäljare, fordonsförare, företagssäljare, kockar, lokalvårdare och restaurangbiträden.

Resultatet? Ett tydligt negativt samband mellan ålder och sannolikheten att bli kontaktad. Redan i 40-årsåldern kunde forskarna se att chansen att komma vidare till en anställningsintervju sjönk. För varje tiotal av åldrande föll sannolikheten att bli kontaktad med cirka fem procentenheter. Och vid 65 år är man enligt studien nästan helt ointressant för arbetsgivare. Detta gällde för samtliga undersökta yrkesgrupper.

Att åldersdiskrimineringen började så pass tidigt överraskade forskarna:

– Vi hade en hypotes innan studien att det skulle finnas en brytpunkt i 55-årsåldern. Tittar man på arbetsmarknadsstatistik på arbetslöshet och chanser att få jobb ser det ut som att det händer något där. Det var förvånande att det startade så pass tidigt, sade Magnus Carlsson till TT i samband med att rapporten släpptes.

Läs även: Checklista för att inte (råka) diskriminera vid rekrytering

Ålder vanligaste skälet till upplevd diskriminering

Siffrorna från Linnéuniversitet ligger i linje med kandidatundersökningarna som TNG genomfört 2019 och 2023. I rapporten Talent Insights 2023: Jobbsökarnas krav på en arbetsmarknad i förändring svarar över 1 200 anonyma jobbsökare inom IT, teknik, ekonomi och finans, kundtjänst, marknad, försäljning, inköp, logistik och HR. Frågorna berörde allt från hybridarbete, förmåner och inkluderande ledarskap. Till hur en rättvis och fördomsfri rekryteringsprocess, med fokus på kompetens och utvecklingsmöjligheter, borde se ut.

I en del av enkäten fick respondenterna ange ifall de tror sig någon gång ha blivit bortvald på grund av ålder, kön eller könsöverskridande identitet, etniskt ursprung, utseende, sexuell läggning eller funktionsnedsättning när de sökt jobb. Respondenterna kunde här lämna flera svarsalternativ.

Överlägset störst, 70 %, var andelen jobbsökare som misstänkte att de blivit bortvald på grund av sin ålder. Tittar man på skillnader mellan olika åldersgrupper syntes en markant ökning av upplevd åldersdiskriminering redan efter 45 år. Men även bland de yngsta upplever är de många som fått erfara diskriminering.

  • Under 25 60 %
  • 25–35 år 37 %
  • 36–45 år 45 %
  • 46–55 år 64 %
  • 56–64 år 91 %
  • Över 65 84 %

Sverige sämst i världen vad gäller respekt för äldre

En studie från World Values Survey visar faktiskt att Sverige hamnar bland de länder som har lägst respekt för äldre. Givetvis spiller denna inställning över till arbetsmarknaden.

Däremot visar forskning att den genomsnittliga arbetsproduktiviteten bevaras långt upp i åldrarna- och bland akademiker ökar den dessutom. Med andra ord är ålder en dålig metod för att mäta arbetsförmåga och andra förmågor.

Kräver kunskap, medvetenhet och ansvarstagande

Så hur kommer det sig att åldersdiskrimineringen fortfarande tycks vara så pass utbredd i Sverige? Och vad kan vi göra för att förändra situationen?

Enligt rapporten från Linnéuniversitet lider arbetsgivare fortfarande av åldersnoja och en stereotyp bild av äldre arbetssökande.

Bland annat bedöms äldre vara mindre anpassningsbara, lättlärda och flexibla. Något som helt saknar stöd i forskningen.

Forskarna bakom rapporten menar att man måste arbeta brett för att komma tillrätta med diskrimineringen och pekar bland annat på att det behövs attitydförändringar, men även en översyn av lagstiftningen.

Åsa Edman Källströmer, VD, TNG – fördomsfri rekrytering och bemanningÅsa Edman Källströmer, VD på TNG, betonar att även om siffrorna från TNG:s undersökning enbart handlar om upplevd och inte faktisk diskriminering, så ger de en fingervisning om hur kandidater idag upplever att de blir behandlade i samband med rekrytering. Något som vi behöver lyssna på och ta på allvar.

– Åldersdiskriminering är förödande både för samhället och för oss människor. Vi går miste om såväl kompetens som det ökade engagemang och resultat som åldersmångfald innebär, vilket är bekräftat via studier. Dessutom missar många arbetsgivare att de enligt lag är lika ansvariga som sitt rekryterings- eller bemanningsföretag om någon sökande väljs bort baserat på ålder, konstaterar Åsa och fortsätter:

– För att motverka åldersdiskriminering på arbetsmarknaden krävs kunskap, medvetenhet och ansvarstagande – men en också ett ömsesidigt mod. Rekryterings- och bemanningsföretag måste våga utmana och ifrågasätta sina uppdragsgivares kravprofiler, samtidigt som arbetsgivare behöver släppa taget om invanda föreställningar kring ålder. Först då kan vi få en hållbar arbetsmarknad där vi tillvara på all kompetens. Och framförallt så får vi större chans att tillsätta den aktuella tjänsten med den bästa kandidaten.

Vill du veta mer om hur vi på TNG arbetar med rekrytering, interim och bemanning utan att åldersdiskriminera? Kontakta oss idag!

Erbjudande inom rekrytering, interim och bemanning

Rekommenderat för dig